honden

Chasse d' abord
 

Gedragscode


Bijgaande gedragsregels zijn tot stand gekomen ter versterking en nadere uitwerking van de doelstellingen van de Nederlandse Fauve de Bretagne Club, zoals deze zijn neergelegd in de statuten. Met deze regels wordt beoogd, de leden een concrete gedragslijn te bieden, die nageleefd moet worden ter bescherming en behartiging van de belangen van de brakken. Dit dient onder andere plaats te vinden door hoge eisen aan fokkers te stellen en door sportieve competitie tussen de leden onderling bij tentoonstellingen en clubmatches, veldwedstrijden e.d. te bevorderen. Leden van de vereniging zijn gehouden zich overeenkomstig deze gedragsregels op te stellen en er naar te handelen.
Gedragscode m.b.t. ouderdieren
 1. Alvorens een nest gefokt wordt, behoort in gelijke mate aandacht geschonken te worden aan gezondheid, type, karakter, temperament en "soundness" van beide ouderdieren. Honden waarvan in redelijkheid aangenomen kan worden, dat zij ernstige gebreken zullen vererven, dienen voor de fok uitgesloten te worden. Nerveuze, angstige en agressieve honden zijn niet geschikt als huishond en fokdier.
 2. Een teef behoort niet gedekt te worden indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat, gelet op conditie en of leeftijd van de teef, de dracht, geboorte en zoogperiode van de pups, haar welzijn aanzienlijk zullen benadelen. Tevens dient de teef in beginsel niet gedekt worden voor de leeftijd van 24 maanden en na de leeftijd van 9 jaar. De teef mag ten hoogste ťťn maal per jaar een nest hebben.
 3. De teef mag gezien de richtlijnen van de W.K. Hirschfeld Stichting niet vaker dan 5 keer een nest gehad hebben. Voorts dient de teef niet meer voor de fok gebruikt te worden, indien in 2 combinaties met 2 verschillende reuen zich ernstige erfelijke afwijkingen hebben geopenbaard. (b.v. epilepsie, knikstaart, patellaluxatie, cataract)
 4. Een teef hoort minimaal eenmaal ZG te behalen op een tentoonstelling/clubmatch bij een voor het ras bevoegde keurmeester.
 5. Indien er een nest gefokt wordt, hoort dit te worden gemeld aan de rasvereniging, onder toezending van een kopie stamboom van de ouderdieren.
 6. Voor de reu zijn de laatste drie bepalingen eveneens van toepassing.
Gedragscode m.b.t. pups
 1. Een lid/fokker behoort geen nest te fokken tenzij hij/zij er redelijkerwijs van overtuigd is goede tehuizen voor de pups te vinden.
 2. Een lid/fokker behoort zich voor de dekking goed op de hoogte te stellen van mogelijke wel/niet bekende erfelijke afwijkingen van zijn voor deze fok te gebruiken ouderdieren.
 3. Pups mogen pas na tatoeage/chippen bij de fokker weg (echter niet eerder dan op een leeftijd van 8 weken).
 4. Pups en volwassen honden behoren niet willens en wetens verkocht te worden aan laboratoria, dierenwinkels of hondenhandelaren.
 5. Pups behoren niet geŽxporteerd te worden naar landen met quarantaine bepalingen indien niet bekend is hoe de opvang in quarantaine zal zijn.
 6. Pups behoren niet geŽxporteerd te worden, voordat zij de volledige enting (overeenkomstig de leeftijd) hebben gehad.
 7. Pups behoren niet geŽxporteerd te worden beneden de leeftijd van 3 maanden, tenzij ze worden begeleid.
 8. Honden behoren niet beschikbaar te worden gesteld als prijs in een loterij of wedstrijd.
 9. Honden behoren niet verkocht te worden naar landen, waar ze niet beschermd worden door dierenbeschermingswetten.
 10. Pups met enig lichamelijk gebrek of duidelijke afwijking van de standaard behoren niet te worden verkocht zonder dat de koper hiervan op de hoogte is gesteld, met alle consequenties van dien.
 11. Elke pup behoort op het moment van de koop (aflevering) te zijn voorzien van een vaccinatiebewijs en van informatie over de voeding, opvoeding, wormbestrijding en definitieve vaccinaties.
 12. De pup dient 3 dagen na de koop (of vůůr de leeftijd van 9 weken, afhankelijk van levertijd en chippen), door de eigen dierenarts te worden gecontroleerd. Dit i.v.m. gezondheid, constatering van eventuele gebreken en om een afspraak te maken voor de volgende entingen.
 13. Kopers van de pups behoren bij problemen contact op te nemen met de fokker.
 14. Een pup zonder stamboom behoort niet verkocht te worden zonder dat de koper hiervan en van de consequenties op de hoogte is gesteld.
Gedragscode voor leden/fokkers
 1. Iedere eigenaar van een teef is een potentiŽle fokker.
 2. De fokkerij behoort gericht te zijn op verbetering van het ras. Leden behoren alles te doen wat in hun vermogen ligt om het fokken met duidelijke tekortkomingen tegen te gaan en leden die een dekreu bezitten behoren een dekking te weigeren aan teven met duidelijke tekortkomingen.
 3. Alle leden/fokkers behoren zich te houden aan de doelstellingen van de vereniging.
 4. De fokker behoort na te gaan of redelijkerwijs verwacht mag worden dat de potentiŽle koper de pup een goed tehuis zal bieden. Pups behoren niet verkocht te worden aan eigenaren die de hond geen adequate opvang kunnen bieden. De fokkers betalen per geboren pup een bijdrage die jaarlijks door de ALV wordt vastgesteld.
 5. De fokker dient de potentiŽle koper voldoende informatie te verschaffen over gezondheid, karaktereigenschappen, afwijkingen en verzorging van het ras.
 6. Fokkers dienen uitsluitend honden te verkopen die op dat moment, naar hun beste weten, goed gezond zijn.
 7. De fokker behoort de koper van de pup te adviseren zo snel mogelijk (echter binnen 3 dagen) de eigen dierenarts te raadplegen in verband met de gezondheid van de pup, de constatering van eventuele gebreken, en ter bespreking van de volgende entingen.
 8. De fokker behoort de koper in het bezit te stellen van de stamboom. (Deze moet binnen 6 maanden na geboortedatum worden aangevraagd bij de Raad van Beheer door de fokker.)
 9. De fokker dient de koper er nadrukkelijk op te wijzen dat er bij problemen contact met de fokker opgenomen dient te worden.
 10. Van de fokker wordt verwacht, indien er om welke reden dan ook een hond niet meer te houden is, dat hij de nodige inspanningen zal verrichten om de hond te herplaatsen. 
 11. Fokkers/leden dienen te allen tijde respect voor elkaar te hebben. Tegenover derden, aspirant-kopers, kopers horen zij zich niet negatief en denigrerend uit te laten over leden en collega-fokkers.
 12. Fokkers behoren ten opzichte van elkaar, en ten aanzien van het wel en wee van het ras, elkaar zoveel mogelijk te helpen en van informatie te voorzien.
 13. Fokkers/leden behoren zich te houden aan de statuten en de huishoudelijke reglementen van de vereniging.
 14. Fokkers/leden behoren hun medewerking te verlenen aan het systeem van nestregistratie en zijn bereid informatie te verschaffen over hun te fokken/ gefokte nesten.
 15. Fokkers/leden zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan organisaties (W.K. Hirschfeld Stichting) en evenementen jongenhondendag) die nodig zijn om de gezondheid en het belang van het ras veilig te stellen.
 16. Fokkers/leden zijn verplicht om erfelijk aangeboren afwijkingen te melden aan het bestuur, onder toezending van een kopie van de stamboom en een dierenartsverklaring.
 17. Fokkers/leden zullen informatie, welke van belang is voor het ras en waarover hij/zij beschikt (de rasvereniging mogelijk niet) aan de vereniging doen toekomen.
 18. Fokkers dienen gebruik te maken van een koopovereenkomst.
 19. Fokkers zullen volledige medewerking verlenen aan de Jongehondendag.
 20. Fokkers zullen zo snel als mogelijk afwijkingen m.b.t. gezondheid melden aan de rasvereniging.

Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten