honden
Chasse d' abord
 

Gezondheidsinventarisatie
1994 - 2001


Van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, afd. Gezondheid, Gedrag en Welzijn ontvingen wij dit rapport.

Wij zullen u de conclusies over de Basset Fauve de Bretagne niet onthouden, de andere genoemde rassen zullen wij weergeven als anoniem.

Overzicht van de onderzoekgroepen waarover in dit rapport verslag wordt gedaan.

Basset Fauve de Bretagne.

 

Tabel1 a.

 

Geboorte        enque.     Leeft.      Gem.       Ingevuld. Geen                       verzonden

Jaar tering       bereik      leeft.        Retour                     respons                  totaal

                                       Mnd         mnd         #              %            #              %            #             

 

1997               2000        24-36      30            64            48,1         69            51,9         133

1995               1998        27-37      32            66            58,9         46            41,1         112

1994               1997        27-39      33            72            76,6         22            23,4         94

1996               1999        36-47      43            74            55,2         60            44,8         134

1993               1997        40-40      46            52            61,2         33            38,8         85

1992               1997        52-63      57            88            62,4         53            37,6         141

 

Tabel 1 b.

 

Leeftijd            gem.        retour                      geen                                       verzonden

Bereik             leeft.        ingevuld                  respons                                  totaal

Mndmnd         #              %            #              %                            #

24-63              41            416          59,5         283          40,5                        699

 

Geslachtsverhoudingen Basset Fauve de Bretagne.

Tabel 2.

 

Leeftijd            gem.                        reuen                      teven                     

Bereik             leeftijd                                                                    totaal

Mnd.                Mnd.                        #              %            #              %            #

 

24-63              41                           193          46,4         223          53,6         416

 

    Overzicht van de cumulatieve sterfte Basset Fauve de Bretagne.

 

Tabel 3.

 

Leeftijds-        gem.        sterfte tot en met de leeftijd van.

Bereik             leeft.        1 jr           2 jr.          3 jr.          4 jr.          5 jr.          6 jr.          7 jr.          8 jr

Mnd.                Mnd.        %            %            %            %            %            %            %            %

 

24 – 63           41            3,9           8,0           10,1         10,1                             

 

Vergelijken wij de sterftecijfers op 4 – jarige leeftijd van deze rassen (anoniem) met die van de Basset Fauve de Bretagne en de ras ( anoniem ) , dan blijkt dat bij de laatste twee een ander soort problematiek aan de orde is. Hun belangrijkste probleem is de epilepsie, een afwijking die op relatief jonge leeftijd zijn tol heft en die, behoudens een uitzonderlijke situatie, met de toegepaste individuele selectie tot aanvaardbare niveaus is terug te brengen.

Bij deze cijfers, wellicht nog eer dan bij de ander, moeten we bedenken dat ze gevoelig kunnen zijn voor vertekening door invloeden vanuit emoties van de eigenaren. Het is denkbaar dat eigenaren die hun hond lang voor de ênquetering door sterfte verloren, minder bereid zijn om aan de ênquete mee te werken omdat ze inmiddels de binding met de hond, misschien zelfs het ras kwijt zijn.

Hierdoor zou het percentage sterfte worden onderschat. Evenzeer zou bij eigenaren die hun hond doorsterfte verloren juist een verhoogde motivatie tot meewerken aan het onderzoek kunnen optreden. Dit zou tot een overschatting van het sterfte leiden. Wij hebben in het kader van deze onderzoeken geen middelen om hierover zekerheid te krijgen.

Ondanks de voorgaande betreffende onder – en over schattingen, de hier gepresenteerde gegevens geven voldoende basis voor het nemen van actie.

Niet alleen in de vorm van overleg over het te voeren fokkerij – en selectiebeleid. Ook als startpunt voor de discussie over vervolgonderzoeken die opheldering moeten verschaffen over de oorzaken van te vroege sterfte en over de meest adequate maatregelen om die oorzaken weg te nemen.
Honden horen een hondenleven lang mee te kunnen gaan.

Onder het hoofdstuk : Gezondheidsproblemen opgesplitst per systeem.

Zenuwstelsel: De normwaarden moeten wij hier op hooguit 1% stellen. Voor vrijwel alle rassen gaat in deze categorie om epilepsie, een afwijking die naar het lijkt niet bij alle rassen dezelfde genetische basis heeft wordt omdat daarmee ook de mogelijkheden voor het bereiken van de oplossingen heel verschillend kunnen zijn.

De rassen Basset Fauve de Bretagne ( 8,4 %) , de anoniem ( 7,6 % ), en de anoniem ( 7,4 % ) scoren extreem hoog.


Daarbij moet worden gemeld dat dit probleem bij de Basset Fauve de Bretagne inmiddels drastisch is gereduceerd dankzij de voortvarende aanpak van de rasvereniging en de fokkers.

Systemen:
Huid en Haar 1 spijsverteringsstelsel 11
Wervelkolom 2 nieren en urinewegen< 12
Ledematen 3 melkklieren 13
Gebit 4 geslachtsorganen 14
Zenuwstelsel 5 voortplanting 15
Ogen en gezichtsvermogen 6 hormonen 16
Oren en gehoor 7 lever 17
Bloed en afweer 8 gedrag 18
Hart en vaatstelse 9
Longen en luchtwegen 10

 

Tabel 4 a – b – c.

                            

 

                                       1                     2                    3                  4                  5                     6              

Leeftijd            gem.        huid &             wervel             lede            gebit             zenuw             ogen &  

Bereik             leeft.        Haar               kolom               maten                             stelsel           gez.verm              totaal

       Mnd  mnd         #         %       #           %         #       %       #          %     #       %          #        %          #

 

24 - 63            41            38     10,0     11    2,9       28     7,4     7      1,8     32     8,4      12       3,2        379

 

 

 

 

                                               7                8                 9                10                    11                    12

leeftijd             gem.        oren &       bloed &       hart &       longen &           spijsvert.         nieren &         

bereik              leeft.        Gehoor     afweer      vaatst..      luchtw.        Stelsel             urinewegen           totaal

mndmnd         #        %    #       %    #       %     #     %          #        %                  #        %                   #

 

24 – 63           41            22    8,5      1     0,3    1     0,3     9     2,4        30     7,9         9        2,4              379

 

 

 

                                       13              14                  15             16       17                18

Leeftijd            gem.        melk            geslachts-    voort-        hormonen      lever          gedrag

Bereik             leeft.        klieren         organen     planting                                                                                          totaal

Mndmnd         #       %     #         %     #       %      #        %        #     %            #       %                              #

 

24 – 63           41         1       0,3    27      7,1    0      0,0     8       2,1      0     0,0         12      3,2                379

 

    Overzicht van de gezondheidsproblemen per ras, uitgedrukt als veelvoud van     de gekozen normwaarden en afgerond op hele getallen.

    In de tabel zijn de waarden 0 en 1 weggelaten hetgeen betekent dat er geen         waarde is ingevuld wanneer het voor het ras gevonden percentage beneden         de anderhalf maal de normwaarde “ ligt.

 

    Tabel 5.

 

     Leeftijd     gem                 systemen.              

       Bereik       leeft..

       Mnd.         Mnd.   1              2        3        4        5        6        7       8                9       10       11

 

       Normwaarde       7%       1%     3%     1%         1%      1%     1%   0,5%    0,5%  0,5%    3%

 

       24 – 63      41      -        3         2         2        8       3        6       -          -       5         3

 

     Castraties als beperkende factor voor de fokkerij.

     Overzicht van de cumulatieve castraties van reuen per ras.

 

     Tabel 6a.

 

         Leeftijd           gem.        castraties van reuen tot en met deleeftijd van

         Bereik            leeftijd.                    1 jr           2 jr.          3 jr.          4 jr.          5 jr.          6.jr.

         Mnd                mnd                         %            %            %            %            %            %

 

         24 – 63            41                         7,6           21,3         23,3         27,6         27,6

 

      Overzicht van de cumulatieve castraties van teven per ras.

 

      Tabel 6b.

 

          Leeftijd          gem.        castraties van teven tot en met de leeftijd van.

          Bereik           leeftijd                     1 jr.          2.jr.          3.jr.          4.jr.          5.jr.          6.jr.

          Mnd.              Mnd.                        %            %            %            %            %            %

 

          24 – 63           41                         24,9         47,2         49,5         59,1         63,2

 

Castraties als beperkende factor voor de fokkerij

Castraties zijn vanuit foktechnisch oogpunt om twee redenen van belang. Het oorspronkelijke motief om deze vraag op te nemen was dat er in het dier gelegen redenen zouden kunnen zijn die een dergelijke ingreep noodzakelijk maken. In dat geval zou er sprake kunnen zijn van een gezondheids – of welzijnsprobleem voor de hond of een probleem voor de eigenaar.


Het tweede aspect dat van belang is, is dat elke gecastreerde hond een hond is die aan het potentiële fokbestand wordt ontrokken.


In de tabellen 6a en 6b wordt een overzicht gegeven van het met de leeftijd toenemende percentage gecastreerde reuen en teven. Met name bij de teven gaat het bij sommige rassen om een aanzienlijk aantal deel van het bestand dat op deze wijze wordt ontrokken aan de fokkerij. Bij een aantal rassen is veertig tot vijftig procent van de teven op een leeftijd van 2 jaar definitief uitgeschakeld voor de fokkerij. Bij reuen gaat het wat minder hard, hier zijn we de eerste tien procent van de potentiële fokdieren kwijt bij de leeftijd van twee jaar.


In het onderzoek naar mogelijke verbanden tussen castraties en overige kenmerken kon voor geen enkel ras een structureel verband worden aangetoond. Er waren bij elk ras wel incidenteel de individuele gevallen waarbij motieven waren om tot castratie over te gaan, er konden geen gezondheids – en gedragsredenen worden gevonden die voor grote delen van een of meer van de rashondenpopulaties van toepassing waren.

Daarmee bereiken we de conclusie dat castraties vooral te maken hebben met houderijcultuur en slechts in heel beperkte mate met gezondheids – of de welzijnssituatie van de honden.


In onze huidige cultuur van omgang met honden bepalen twee belangrijke partijen de stemming. We hebben allereerst de eigenaren die in onze moderne maatschappij en toenemende mate afstand krijgen tot basale biologische processen. Zij kiezen vaker dan voorheen voor een zeker “gebruiksgemak””. Daarnaast zien we dat vanuit de veterinaire wetenschap castraties warm worden aanbevolen. Het motief dat hierbij aan de orde komt is dat het zo goed zou zijn voor het welzijn van de honden. Reuen leiden een “”beduidend rustiger leven”” en bij teven voorkomt castratie op jonge leeftijd het ontstaan van melkkliertumoren.


Voor zover er sprake zou kunnen zijn van een gezondheids – en welzijnsbelang voor de teef, heeft het ook een andere kant. Het ontstaan van dit type tumoren heeft in belangrijke mate een erfelijke basis en door systematisch te castreren vermijden wij weliswaar pijn, last, ongemak ( gebrek aan welzijn ) voor het nu levende individu, We ontnemen onszelf echter een deel van de mogelijkheden om gericht op deze kwaal te selecteren Daarmee nemen we het grote risico dat we gedoemd zijn te blijven castreren “in het belang van het welzijn van onze honden.


Ongeacht hoe we oordelen in de afweging tussen de belangen van de nu levende hond en de generaties die volgen, we verliezen in ieder geval een aanzienlijk percentage potentiële fokdieren.

Dieren die vooral in kleinere populaties van groot belang zouden kunnen zijn voor de toekomst van het ras.

Tot zover een samenvatting van belang zijnde voor de Basset Fauve de Bretagne uit bovengenoemd rapport.

Bij de Raad van Beheer kunt u het volledige rapport van de gezondheidsênquete bestellen.Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten