honden

Chasse d' abord
 

Koopcontract


De vereniging adviseert koper en verkoper/fokker dit koopcontract te hanteren, aangezien hierin de rechten en plichten van koper en verkoper duidelijk en in goede balans zijn opgenomen. U kunt deze tekst samen met de overige informatie van deze site aanvragen bij het secretariaat (zie Bestuur).

Ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst, te weten:

Naam verkoper:

adres:

woonplaats:

hierna te noemen verkoper en

Naam koper:

adres:

woonplaats:

hierna te noemen koper, in aanmerking nemende:

 • dat verkoper verklaart in eigendom te hebben de in artikel 2 omschreven Basset Fauve de Bretagne hierna te noemen de hond;
 • dat koper verklaart de hond te willen kopen van verkoper;
 • dat koper verklaart voor de hond de koopprijs te willen betalen;

komen hierbij het volgende overeen:

 1. Verkoper verbindt zich de hond te leveren aan koper, die hiervoor een bedrag van €..........    is verschuldigd aan verkoper. Koper voldoet heden reeds een bedrag van € .......... De datum waarop de hond door koper bij verkoper zal worden afgehaald, dan wel de datum waarop de hond door verkoper bij koper wordt gebracht is .................... 20.... Indien koper de hond op de hiervoor overeengekomen datum niet afhaalt en geen andere datum is afgesproken, is verkoper niet gehouden om koper het reeds aanbetaalde bedrag terug te geven.
  Het betreft de Basset Fauve de Bretagne geboren uit:
  naam vader: .................
  naam moeder: ................
  geboren op .................... 20...     geslacht reu/teef tatoeagenummer/chipcode:.............. stamboomnummer NHSB:............... bijzondere kenmerken:
 2. Koper en verkoper constateren dat de hond geen uiterlijke of duidelijke waarneembare gebreken of afwijkingen heeft.
 3. De hond dient te beschikken over de navolgende bijzondere eigenschappen:

  Bij aflevering zijn de navolgende gebreken en/of afwijkingen geconstateerd waarvoor verkoper koper een reductie verleent van € ..........
 4. Verkoper is verplicht om de hond met bijbehorende bescheiden, zoals het inentingsbewijs (gezondheids­verklaring) en de stamboom - indien deze reeds is verstrekt - op de hiervoor onder 1 genoemde datum in eigendom over te dragen aan koper. Indien de stamboom afgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland niet door verkoper ontvangen is op de in artikel 1 genoemde datum van overdracht van de hond, verplicht verkoper zich om de stamboom binnen twee weken na ontvangst persoonlijk te overhandigen aan of bij aangetekend schrijven, dan wel met bericht van ontvangst ter post te bezorgen bij koper.
 5. De hond is voor risico van verkoper in de periode tussen het sluiten van deze overeenkomst en de datum genoemd in artikel 1 waarop de hond overgedragen wordt aan koper. Ingeval de hond komt te overlijden vóór de in artikel 1 genoemde datum van overdracht verplicht verkoper zich om koper onder dezelfde voorwaarden een andere hond uit hetzelfde, dan wel het eerstvolgende nest aan te bieden. Koper is echter niet gehouden om van dit aanbod gebruik te maken.
 6. De hond wordt overgedragen in de staat waarin deze zich op de in artikel 1 genoemde, dan wel door partijen nader afgesproken datum van overdracht bevindt. Koper verplicht zich om binnen 14 dagen na ontvangst van de hond, deze bij een dierenarts te laten onderzoeken op eventuele gebreken, die op dat moment waarneembaar zijn. Laat koper dit na, dan kan hij geen rechten doen gelden op grond van de in artikel 12 opgenomen schadevergoedings­regeling
 7. Verkoper verklaart dat de hond aan de overeenkomst gezien het eventueel in artikel 4 beoogde gebruiksdoel beantwoordt. Verkoper is voorts gehouden in te staan voor de eigenschappen die de hond blijkens artikel 4 bezit. Blijkt de hond de door verkoper in artikel 4 aangegeven eigenschappen te ontberen, dan is koper op straffe van verval verplicht om binnen twee maanden na het ogenblik waarop koper dit heeft ontdekt of redelijker­wijze had behoren te ontdekken verkoper hiervan schriftelijk bij aangetekend schrijven of bij brief met bericht van ontvangst in kennis te stellen. Afhankelijk van de mate waarin de hond de gegarandeerde eigenschappen blijkt te ontberen, wordt naar redelijkheid en billijkheid een schadevergoeding door verkoper aan koper toegekend. Verkoper is verplicht koper alle relevante informatie te verstrekken, welke van belang is voor de beantwoording van de vraag of de verkochte hond aan de overeenkomst voldoet en verklaart geen relevante informatie te hebben verzwegen.
 8. Indien de hond aan een erfelijk bepaald gebrek blijkt te lijden, dat de gezondheid en het welzijn van de hond bedreigt, heeft koper recht op schadevergoeding, tenzij verkoper op grond van het vorige artikel niet aansprakelijk is voor het betreffende gebrek. De aanwezigheid van het gebrek dient te worden vastgesteld door een door koper aan te wijzen dierenarts, die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken. Koper dient aan verkoper een schriftelijke verklaring van de betreffende dierenarts/specialist te overleggen. De hoogte van de schadevergoeding wordt afhankelijk van de ernst van het gebrek en de leeftijd van de hond door partijen naar redelijkheid en billijkheid bepaald, met dien verstande dat bij de te goeder trouw handelende verkoper aan wie de aanwezigheid van het betreffende gebrek bij de hond niet kan worden toegerekend de vergoeding niet méér zal bedragen dan de door koper aan verkoper betaalde koopsom.
 9. Koper verplicht zich jegens verkoper zorg te dragen voor een voor de hond passende en behoorlijke behandeling. Indien partijen van mening verschillen over de vraag of aan de hond de nodige zorg wordt onthouden zal deze vraag aan een door verkoper aan te wijzen dierenarts worden voorgelegd. Koper verplicht zich aan het onderzoek van de dierenarts mee te werken en de hond daarvoor ter beschikking te stellen. De kosten van de dierenarts worden in eerste instantie voldaan door verkoper. Mocht echter blijken dat aan de hond de nodige zorg onthouden is, dan heeft verkoper het recht om de hond terug te nemen. Koper verplicht zich, de teruggave van de hond met overhandiging van de stamboom mee te werken en heeft in dat geval recht op een restitutie van maximaal 50% van de koopsom, verminderd met de transportkosten en de eventuele kosten van de ingeschakelde dierenarts. Koper is verplicht om verkoper schriftelijk in te lichten over de verblijfplaats van de hond, zodra de hond permanent buiten de feitelijke beschikkingsmacht van koper geraakt dan wel op een ander adres zal verblijven. Koper verplicht zich om bij eventuele verkoop van de hond zich vooraf schriftelijk te wenden tot verkoper.
 10. Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing.
 11. Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend


te ..............................                 d.d. .................... 20...


Handtekening verkoper,                                         Handtekening koper,

De in deze overeenkomst genoemde hond is op:

door:

dierenarts te:

onderzocht waarbij de navolgende constateringen zijn gedaan:

 
 
 
 


Handtekening dierenarts,


Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten