honden
Chasse d' abord
 

LidmaatschapU kunt zich aanmelden bij de ledenadministratie voor lidmaatschap van de Nederlandse Fauve de Bretagne Club door invullen en terugzenden van het inschrijfformulier.  Uw naam met woonplaats wordt daarna op de aspirant-ledenlijst geplaatst en in het eerstvolgende Fauvenbulletin gepubliceerd. Indien er binnen 14 dagen na publicatie geen bezwaar tegen Uw aanmelding zijn binnengekomen, bent U automatisch als lid aangenomen.
Gezinsleden ontvangen geen Fauve Bulletin, maar kunnen aan alle activiteiten deelnemen, ook hebben zij stemrecht op de Algemene Leden vergadering. 

Contributies en betalingen
Lidmaatschap  2019 € 29,50  per jaar
Gezinsleden  2019 € 12,50  per jaar
Toetredingsbijdrage nieuw lid €   6,00  éénmalig

U kunt betalingen verrichten op ING-rekening NL91INGB0007616277 t.n.v. de Nederlandse Fauve de Bretagne Club

Vermeld altijd uw naam, lidmaatschapsnummer en de reden van betaling.

Opzeggingen dient U voor 1 december schriftelijk te melden bij de ledenadministratie.

Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten