honden
Chasse d' abord
 

Raadar Nieuwsbrief van de 

Raad van Beheer


Bron: RAADAR  van 1 december 2012

Toekomst van de rashondensector aan een zijden draadje


De levensvatbaarheid van de rashondensector hangt aan een zijden draadje. Als de sector niet op korte termijn maatregelen neemt om het structurele probleem van gezondheid en welzijn bij rashonden aan te pakken, zal de druk van de journalistiek en de politiek op de sector alleen maar toenemen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een uitbarsting vanuit de maatschappij die het functioneren van rashondenverenigingen én individuele hondenfokkers hard zal raken. De situatie is levensbedreigend.
Dat is de pittige conclusie van het onderzoek over de toekomst van onze rashondensector.

Onderzoek naar de rashondensector


De maatschappelijke druk op de rashondensector neemt sterk toe.
De afgelopen jaren is er stevige kritiek geweest vanuit de media, de maatschappij en de politiek. Ondanks het duurzame fokbeleid, de  maat- regelen genomen tijdens de algemene vergaderingen en de inzet vanuit de rasverenigingen, blijft de vraag of die voldoende zijn om het tij te keren.
Daarom heeft het bestuur van de Raad van Beheer communicatiestrateeg Kay van de Linde de opdracht gegeven een uitgebreid onderzoek te doen naar de manier waarop de politiek, de journalistiek en de maatschappij naar de rashondensector kijkt en wat de uitdagingen zijn waar we de komende jaren mee te maken zullen krijgen.

Presentatie resultaten onderzoek & Infototo


De resultaten van dat onderzoek zijn op respectievelijk 30 juni en 30 oktober jongstleden gepresenteerd tijdens de algemene Ledenvergadering van de Raad van Beheer en een speciale bijeenkomst voor hondenfokkers en vertegenwoordigers uit de sector. Daarbij werd ook door opiniepeiler Maurice de Hond, die het opinieonderzoek over de rashonden uitvoerde, de Infototo gehouden waarbij de aanwezigen in de zaal de mening van de maatschappij konden voorspellen.

Realiteit achterhaalt opinie


Dat de realiteit sneller is dan de voorspelling bleek zeer kort na de presentatie op 30 juni. Het ministerie van LNV (Landbouw) stuurde op 11 juli 2012 een brief aan de Tweede Kamer waarin zij aangeeft jaarlijks onderzoek te laten verrichten naar welzijns- en gezondheidsproblemen bij twee dierrassen. Voor het eerste jaar zullen twee hondenrassen onderzocht worden; de Franse Bulldog en de Chihuahua.
Doel is het in kaart brengen van veel voorkomende schadelijke raskenmerken en erfelijke gebreken. De betrokken rasverenigingen kunnen worden aangesproken op hun rol en verantwoordelijkheid in de aanpak van deze problemen.

Noodzaak voor ras overstijgende visie bij verenigingen en fokkers


Van de Linde benadrukte sterk dat alle fokkers en verenigingen in hetzelfde schuitje zitten en dat de sector er goed aan doet de problematiek in een brede context te zien. Journalistiek, politiek en maatschappij maken immers nauwelijks onderscheid tussen de verschillende rassen. Men spreekt over de welzijnsproblematiek van dé rashond. Aangeboren medische en gedragsproblemen bij enkele rassen worden door de journalistiek, politiek en maatschappij toegeschreven aan alle rashonden. De problemen van enkele rassen hebben daardoor altijd negatieve gevolgen voor de gehele sector.
De term rashond is een merk: een overkoepelende benaming die een bepaald type hond onderscheidt van andere soorten honden op basis van specifieke kenmerken. En daarom van grote ‘waarde’ is voor consumenten. Er zijn natuurlijk veel verschillende rashonden, en de waarde van ieder ras kan verschillen, maar de merkwaarde van het merk rashond is cruciaal. Het vertegenwoordigt immers de merkwaarde van de hele rashondensector, en wordt ook als zodanig gezien door cruciale stake-holders zoals de politiek en de journalistiek.
Tijdens de Algemene Vergadering werd het door één van de aanwezige rasverenigingen goed verwoord: “De essentie voor deze vergadering is: Zijn we bereid ons los te maken van de belangen van ons eigen ras. Zijn we bereid te stoppen om te zeggen: bij ons ras is het beter, het ras van de buurman is niet goed, daar moet het worden opgelost. Zijn we bereid te gaan naar een hoger niveau, naar een oplossing die voor ons eigen ras misschien niet helemaal noodzakelijk is, maar die wel in totaliteit maakt dat de rashond beter wordt”. De bijval die daarop volgde vanuit de zaal gaf aan dat het merendeel van de rasverenigingen deze visie deelt.
Een steunbetuiging voor de verandering die moet worden ingezet.

Resultaten opinieonderzoek


Om de maatschappelijke druk op de rashondensector in kaart te brengen werd onderzoeker Maurice de Hond gevraagd een representatief opinieonderzoek te doen onder 2.000 Nederlanders. De resultaten tonen dat het draagvlak voor het fokken van rashonden in Nederland zorgwekkend laag is. Zo denkt slechts 9% van de Nederlanders dat een rashond met een stamboom gezonder is dan een gewone hond zonder stamboom of een hond uit het asiel. Circa 50% vindt dat het hondenfokkers alleen maar om het geld gaat, niet het welzijn van hun honden.
En 69% vindt dat fokkers hun honden op de eerste plaats moeten fokken op gezondheids-kenmerken, zelfs als dit ten koste gaat van de uiterlijke kenmerken.

Rasverenigingen ondersteunen fokken op gezondheidskenmerken


Uit de analyse tijdens de algemene vergadering kwam ook naar voren dat het overgrote deel van de rasverenigingen zich conformeert aan het gezondheids-uitgangspunt bij het fokken. Meer dan 92% van de aanwezige rasverenigingen waren het eens met de stelling dat honden gefokt moeten worden op gezondheidskenmerken, zelfs als dit ten koste gaat van de uiterlijke kenmerken.

Aanbevelingen


Op basis van het onderzoek concludeert Van de Linde dat de prognose voor de rashondensector levensbedreigend is. Volgens Van de Linde is er maar één duurzame en succesvolle manier om de toenemende maatschappelijke druk te keren. Het onderliggende probleem dat de maatschappij ervaart , de krimpende genenpool, moet opgelost worden. Van de Linde formuleerde een zevental aanbevelingen om de problematiek structureel aan te pakken en de maatschappelijke druk op de sector te verminderen.

1. Strategie
Formuleer en implementeer een overkoepelende strategie voor het lange termijn probleem die uitgaat van hét centrale belang dat alle rashonden- verenigingen delen. De waarde van het merk rashond.
2. Welzijn
Ontwikkel een interne welzijnstrategie met 100% compliance onder alle aangesloten verenigingen die net één of twee niveaus hoger is dan het wettelijk vastgestelde kader.
3. Dialoog
Ontwikkel een communicatiestrategie die, gecoördineerd vanuit de Raad van Beheer, inzet op een transparante dialoog met alle relevante stakeholders, ook kritische partijen.
4. Pilot
Ontwikkel, in samenwerking met een onafhankelijke wetenschappelijk instituut, een pilot programma om bij één ras de genenpool te verbreden tot een maatschappelijk aanvaardbaar punt.
5. Politiek
Zorg voor een goede verstandhouding en open lijnen tussen de Raad van Beheer en de (landelijke) politiek, met name de woordvoerders die een raakvlak hebben met het rashonden dossier.
6. Journalistiek
Investeer in de redactionele relaties met belangrijke media, zoals eind- en hoofdredacteuren. Zij hebben immers veel invloed op de uiteindelijke berichtgeving.
7. Open Dag
Organiseer, zodra de interne 100% compliance op orde is, in samen-werking met zoveel mogelijk individuele rashondeneigenaren een event, bijvoorbeeld de “nationale open dag voor rashonden”, waar één keer in het jaar mensen op bezoek kunnen gaan bij een rashondenfokker in de buurt om een kijkje in de keuken te kunnen nemen.

Raad van Beheer onderschrijft aanbevelingen. Het bestuur van de Raad van Beheer heeft deze aanbevelingen overgenomen.
De aanbevelingen zijn onderdeel van het strategische plan van de Raad van Beheer: “Op weg naar de gezonde rashond”. De eerste acties vanuit de aanbevelingen zijn al opgepakt. Ëén van de belangrijkste partners hierin is het Ministerie. In het gesprek met de Raad van Beheer heeft het Ministerie aangegeven dat ze zeer positief staat tegenover het vervolg- traject en tegenover de pilot. Voor de opzet van een plan met inbreng van wetenschap en een klankbord vanuit alle maatschappelijke stakeholders is er ruimte om samen met de Raad van Beheer middelen ter beschikking te stellen en hierin te participeren. De Raad van Beheer zal met de overige stakeholders de dialoog aangaan over het vervolgtraject: op weg naar de gezonde rashond.
De Raad van Beheer zal haar leden, fokkers en alle overige belanghebbenden op de hoogte houden van de resultaten en vorderingen.

Het volledige rapport over de toekomst van de rashondensector kunt u downloaden op www.raadvanbeheer.nl/toekomstsector

Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten