honden
Chasse d' abord
 

StatutenNaam en Zetel.

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: “ Nederlandse Fauve de Bretagne Club “. Opgericht op 16 december 1989.

2. De vereniging en haar leden zijn onderworpen aan de rechtsmacht van de Raad van beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

3. De vereniging is gevestigd te Rotterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.

Doel.

Artikel 2.

1. Het doel van de vereniging is:

a. het is stand houden van het ras Fauve de Bretagne;

b. het nemen en / of bevorderen van maatregelen ter verbetering van het ras Fauve de Bretagne

c. het nemen en / of bevorderen van maatregelen, die kunnen leiden tot verbetering van het welzijn van de tot het ras Fauve de Bretagne behorende honden;

d. het bevorderen van het contact tussen liefhebbers en fokkers van de Fauve de Bretagne;

2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:

a. het houden van vergaderingen.

b. het houden, steunen en stimuleren van clubmatches, tentoonstellingen, werkproeven, trainingen en andere evenementen.

c. het voorlichten van haar leden bij aankoop, import, dekking en verder in het algemeen bij alles wat de fokkerij, alsmede de opvoeding en de verzorging van de honden betreft;

d. het verlenen van haar bemiddeling tot het laten registeren van kennelnamen bij de Raad van Beheer op Kyn. Gebied in Nederland, hierna te noemen : Raad van Beheer;

e. het bevorderen van het inschrijven van honden in de Nederlandse hondenstamboekhouding;

f. behulpzaam te zijn bij de vorming en de instandhouding van een goed keurmeesterskorps;

g. andere wettige middelen, die aan het doel bevordelijk zijn of kunnen zijn, mits niet in strijd met de bepalingen en voorschriften van de Raad van Beheer.

Leden.

Artikel 3.

1. De vereniging bestaat uit:

a. leden;

b. gezinsleden;

c. donateurs;

e. ereleden;

2. Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn natuurlijke personen van achttien jaar en ouder.

3. Gezinsleden zijn natuurlijke personen van achttien jaar en ouder, behorend tot het gezin van een lid en woonachtig op het zelfde adres.

4. Donateurs zijn zij die de vereniging steuen met een jaarlijkse bijdrage of gift ineens.

5. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden op een algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur of op een schriftelijk verzoek van tenminste 15 leden, als zodanig benoemd, waarbij tenminste tweederde deel der uitgebrachte geldige stemmen zich voor het voorstel tot benoeming moet verklaren.

6. Zij die door de Raad van Beheer van deelname aan de Kynologie zijn uitgesloten, dan wel krachtens een vonnis van een door die Raad daartoe ingesteld tuchtcollege zijn gediskwalificeerd, kunnen niet tot de vereniging worden toegelaten.

7. a. Alle leden, gezinsleden en ereleden hebben stemrecht en zijn verkiesbaar in alle functies.

Zij hebben alle gelijke rechten en gelijke verplichtingen, doch ereleden zijn vrijgesteld van betalen van contributie.

b. Donateurs hebben geen stemrecht en kunnen niet, tot bestuurlid worden benoemd. Zij hebben het recht alle vergaderingen en bijeenkomsten te bezoeken en zij kunnen het bestuur van advies dienen.

Artikel 4.

1. Om lid, gezinslid of donateur te kunnen worden, dient men zich schriftelijk aan te melden bij het secretariaat van de vereniging of zich door een lid te laten voorstellen. Bij de aanmelding dient gelijktijdig het inschrijfgeld en de verschuldigde contributie voor het lopende verenigingsjaar te worden voldaan.

2. Het bestuur is gerechtigd het aspirant-lid op zijn geschikheid te beoordelen. Het bestuur draagt het aspirant-lid voor aan de vereniging door publicatie in het clubblad, waarop binnen veertien dagen bezwaren schriftelijk kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging

3. Het bestuur beoordeelt de gegrongheid van de ingediende bezwaren en stelt binnen uiterlijk 1 maand na de uiterste datum waarop de bezwaren kunnen worden ingediend, hetzij het aspirant-lid in kennis dat hij is afgewezen, hetzij de indiener van de bezwaren in kennis dat het aspirant-lid is aangenomen. Het bestuur is gehouden bij eventuele afwijzing de reden(en) daarvan op te geven, en zal in dat geval zorgdragen voor onmiddelijke restitutie van de reeds vooruit ontvangen inschrijf- en contributiegelden.

4. Binnen 14 dagen na de verzenddatum van die schriftelijke kennisgeving hebben beide partijen het recht in beroep te komen, in eerste instantie bij het bestuur zelf, in tweede en laatste instantie bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering, die een beslissing neemt met volstrekte meerderheid van stemmen. Het aspirant-lid in casu heeft toegang tot die algemene ledenvergadering en heeft daar het recht tot spreken, maar niet tot stemmen. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter. De beslissing van de algemene ledenvergadering is bindend.

5. Waar in het tweede, derde en vierde lid van het artikel de term “ schriftelijk” gebruikt wordt, wordt bedoeld een per officiele posterijen verzonden aangetekende brief. De door de posterijen afgestempelde datum geldt als verzenddatum.

6. Alle toegelaten leden, gezinsleden en donateurs ontvangen zo spoedig mogelijk van het bestuur een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijke reglement van de vereniging.

7. Van verzoeken om toelating alsmede van de toelating tot het lidmaatschap geeft het bestuur zo spoedig mogelijk kennis aan de leden.

Artikel 5.

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid.

b. door opzegging door het lid.

c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, als ook wanneer het lid heeft opgehouden aan eventuele vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden.

Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beeindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7. Van een bestuur tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

9. Het bestuur is gerechtigd een lid of donateur die handelt in strijd met de statuten, reglementen, besluiten of doelstellingen van de vereniging, vooruitlopende op de procedure tot ontzetting, te schorsen. Tot zodanige schorsing is het bestuur verplicht bij uitsluiting van deelname aan de Kynologie door de Raad van Beheer, bij diskwalificatie krachtens een vonnis van een door die Raad daartoe ingesteld disciplinair college, en wel minstens voor de duur van de uitgesproken uitsluiting, respectievelijk diskwalificatie. Ook kan het bestuur tot zodanige schorsing overgaan indien een lid of donateur de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

10. Waar in de statuten gesproken wordt van “ lidmaatschap” en “lid” wordt tevens bedoeld ”gezinslidmaatschap” en “erelidmaatschap”, respectievelijk “gezinslid” en “erelid”.

11. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beeindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Contributie en geldmiddelen.

Artikel 6.

1. Alle leden en gezinsleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die volgens huishoudelijk reglement telkenjare door de algemene ledenvergadering voor het dan volgende verenigingsjaar wordt vastgesteld. Zij kunnen in categorieen worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.Het bestuur is bevoegd in uitzonderlijke gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichtingen tot het betalen van contributie te verlenen.

2. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

a. de contributie der leden en gezinsleden;

b. de bijdragen der donateurs;

c. schenkingen, toevallige baten, erfstellingen en legaten;

Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijvingen worden aanvaard;

d. rente bijschrijvingen;

e. inschrijfgelden;

f. andere inkomsten;

Bestuur.

Artikel 7.

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf leden. Zij worden door de algemene ledenvergadering gekozen uit en door de leden, gezinsleden en ereleden van de vereniging voor een periode van drie jaar.

2. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering treden tenminste zoveel bestuursleden af, volgens een door het bestuur opgesteld rooster van aftreden, dat geen bestuurslid langer dan drie jaar achtereen zitting kan hebben zonder periodiek te zijn herkozen. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Nieuw gekozen bestuursleden nemen in dit rooster de plaats in van degene in wiens plaats zij zijn gekozen.

Het rooster van aftreden moet aan alle leden bekend worden gemaakt.

3. Indien een aftredend bestuurlid zich niet herkiesbaar stelt, wordt door het bestuur een vrije voordracht voor de opengevallen plaats opgemaakt. Die voordracht of de herkiesbaar stelling dienen in de bij de oproep tot een algemene ledenvergadering gevoegde agenda te worden vermeld.

4. De algemene ledenvergadering kan bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen, dan wel schorsen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt.

5. Een bestuurslid, dat in het uitoefenen van zijn taak zo ernstig tekort schiet dat de vereniging op onredelijke wijze wordt benadeeld, kan door het bestuur met op een na algemene stemmen aan de algemene ledenvergadering worden voorgedragen voor ontslag als bestuurslid, in overeenstemming met lid 4 van dit artikel.

Hetzelfde kan het geval zijn indien de samenwerking met alle overige bestuursleden zodanig te wensen overlaat dat redelijkerwijs van die overige bestuursleden niet gevergd kan worden dat bestuurslidmaatschap te laten voortduren. Hangende de beslissing van de algemene ledenvergadering wordt dat bestuurslid dan geschorst in zijn functie.

6. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 8.

1. a. het bestuur kent tenminste de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, die dan wel hun plaatsvervanger, tezamen het dagelijks bestuur vormen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door een persoon worden waargenomen.In dat geval wijst het bestuur uit zijn midden een derde bestuurslid aan als lid van het dagelijks bestuur.

b. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene ledenvergadering. De overige bestuursfuncties worden onderling binnen het bestuur verdeeld. Het bestuur geeft hiervan en van eventuele wijzigingen in die samenstelling zo spoedig mogelijk kennis aan de leden.

2. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Alle genomen besluiten dienen zo spoedig mogelijk ter kennis worden gebracht aan de leden.

3. Van het verhandelde in bestuursvergaderingen worden notulen gehouden. Deze worden, na ondertekening door voorzitter en secretaris, naar datum gerangschikt en toegevoegd aan een daartoe bestemd register.

Taken en bevoegdheden bestuur/vertegenwoordiging.

Artikel 9.

1. Het bestuur is belast met de leiding der verenigingszaken en het beheer der geldmiddelen en zorgt voor de voorbereiding en uitvoering der besluiten van alle algemene ledenvergaderingen. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen en die commissies te belasten met bepaalde taken en bepaalde bevoegdheden aan commissieleden te delegeren alsmede, indien zulks het bestuur wenselijk voorkomt, deze commissies te ontbinden.

2. Het bestuur is slechts na voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering, welke toestemming met tenminste tweederde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen verleend moet zijn, bevoegd tot:

a. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen,

b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld voor een derde verbindt.

3. De taken en bevoegdheden worden in het huishoudelijk reglement nader geregeld.

4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Tevens wordt de vereniging vertegenwoordigd door de voorzitter, dan wel diens plaatsvervanger, tezamen met de secretaris, dan wel diens plaatsvervanger.

Algemene Ledenvergadering.

Artikel 10.

1. Tot de algemene ledenvergadering hebben toegang alle leden, gezinsleden, ereleden en donateurs. Een oproep dient schriftelijk te geschieden en tevens de volledige agenda voor die vergadering te bevatten. Deze oproep geschiedt tenminste veertien dagen voor de datum van de vergadering.

2. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand april, een algemene ledenvergadering gehouden. In deze jaarvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en legt rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar, terwijl het tevens plannen ontvouwt voor het komende verenigingsjaar. In deze vergadering vindt de periodieke verkiezing van bestuursleden plaats volgens rooster, als aangeduid in art.7 lid 2.

3. De jaarlijkse algemene ledenvergadering benoemt telkenjare een kascommissie van twee leden alsmede een reserve-lid, die zelf geen bestuurslid en geen echtgenoot of echtgenote of bloedverwant in rechte lijn van een bestuurslid mogen zijn. Deze kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt de jaarlijkse algemene ledenvergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit. Van de commissieleden treedt jaarlijks bij toerbeurt een lid af. Zij mogen niet langer dan twee jaar achtereen in die functie zitting hebben, doch kunnen na een tussenperiode van twee jaar opnieuw in die functie worden gekozen.

4. Behoudens het geen in lid 2 en 3 van dit artikel is bepaald ten aanzien van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, kan het bestuur een buitengewone algemene ledenvergadering bijeenroepen wanneer het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of volgens deze statuten of het huishoudelijk reglement verplicht is. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd tot het uitbrengen van eentiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig lid 1 van dit artikel of bij advertentie in tenminste een landelijk veel gelezen dagblad.

Artikel 11.

1. De voorzitter van het bestuur, en bij diens afwezigheid de vicevoorzitter of eventueel een ander bestuurslid, maar nimmer de secretaris, treedt op als voorzitter van de algemene ledenvergadering.

2. De secretaris, of bij diens ontstentenis een door de vergadering aan te wijzen plaatsvervanger, houdt notulen van het verhandelde in alle algemene ledenvergaderingen, welke notulen voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering zullen worden bekend gemaakt.

Na goedkeuring door de vergadering worden de notulen door de voorzitter en de secretaris ondertekend, waarna zij aan het daartoe bestemd register worden toegevoegd.

3. Tenzij in deze statuten of huishoudelijk reglement anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden, gezinsleden en ereleden. Ieder lid, gezinslid of erelid heeft een stem.

Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

4. Voorstellen welke geen deel uitmaken van de agenda, kunnen niet in stemming worden gebracht.

5. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij deze statuten of het huishoudelijk reglement of de aard van het onderwerp nopen tot schriftelijke stemming, danwel de voorzitter van de vergadering tot een schriftelijke stemming besluit. Over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig van oordeel is dat mondeling gestemd kan worden.

6. Blanco stembriefjes, ondertekende stembriefjes of stembriefjes waarop niet ter zake doende opmerkingen of aantekeningen voorkomen zijn ongeldig.

7. Indien bij een verkiezing van persoenen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats totdat hetzij een persoon die volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee persoenen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemming ( waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkenmale gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmenis uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beide is gekozen.

8. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

9. Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit genomen is, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een voorstel dat niet schriftelijk is vastgelegd. Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitbrengen betwist, dan wordt opnieuw gestemd wanneer dit verlangd wordt door de meerderheid van de vergadering of - als de eerste stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond- door een stemgerechtigd lid, gezinslid of erelid. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.


Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 12.

1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits in de oproeping tot de vergadering is vermeld dat statuten wijzigingen wordt voorgesteld Een woordelijk afschrift van de voorgestelde wijziging moet bij de oproep tot de algemene ledenvergadering zijn gevoegd, terwijl voorts het afschrift van de voorgestelde wijziging tenminste vijf dagen voor de vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage moet liggen tot na afloop van de vergadering.

2. Een besluit tot wijziging van de statuten moet worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. De gewijzigde statuten behoeven de goedkeuring van de Raad van Beheer.

4. De gewijzigde statuten treden eerst in werking nadat van de wijziging(en) een notariele akte is opgemaakt.

Een authentiek afschrift van de wijzigingen en de gewijzigde statuten moeten worden gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in die vestigingsplaats waaronder de vestigingsplaats van de vereniging ressorteert ter inschrijving in het openbaar register aldaar.

Artikel 13.

1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van overeenkomstige toepassing hetgeen in de eerste drie leden van het voorafgaande is bepaald.

2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.

3. Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene leden vergadering over de aanwending van een eventueel batig saldo na vereffening. Een eventueel batig saldo mag niet onder leden, gezinsleden, ereleden of donateurs worden verdeeld.

4. Op de agenda van die vergadering mogen geen andere punten voorkomen dan de notulen van de vorige vergadering en voorstellen tot en verband houdende met ontbinding van de vereniging.


Huishoudelijk reglement.

Artikel 14.

De algemene vergadering dient een huishoudelijk reglement vast te stellen, dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de wet, met deze statuten, of met de bepalingen en voorschriften van de Raad van Beheer.

Het huishoudelijk reglement. en de wijzigingen daarvan en de aanvullingen daarop kunnen uitsluitend tot stand komen door een besluit met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Het huishoudelijk reglement en de wijzigingen daarvan en de aanvullingen daarop treden eerst in werking na goedkeuring van de Raad van Beheer.


07-10-1996. Raad van Beheer

28-08-1996. Mr.F.P.Bentum, Amstelveen

Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten