Vereniging

De Nederlandse Fauve de Bretagne Club is opgericht in 1989. Onze club is als officiële rasvereniging erkend door de Raad van Beheer.

Onze vereniging zet zich in voor de verbetering van het welzijn van het ras Basset Fauve de Bretagne en heeft daarnaast als doel de liefhebberij voor en het verantwoord fokken van dit mooie ras te bevorderen. De taak van onze rasvereniging is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. In het verenigingsfokreglement is het fokbeleid vastgelegd.

Het bestuur  van onze vereniging leidt de dagelijks gang van zaken binnen de vereniging en vertegenwoordigt onze vereniging. Eén van de belangrijke taken van het bestuur is de vinger aan de pols houden voor wat betreft de gezondheid van het ras. Twee keer per jaar heeft het bestuur overleg met de fokkers die bij onze vereniging zijn aangesloten.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die benoemd zijn tijdens een algemene ledenvergadering. In de statuten staan de taken van het bestuur beschreven.

Ereleden

Onze vereniging kent een aantal ereleden. Ereleden zijn personen die zich voor onze vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt en om die reden tot erelid zijn benoemd door de algemene ledenvergadering.
Zij verdienen dan ook een plaats op onze website.

Ereleden van onze vereniging zijn:

  • Kees Homans †
  • Liedy Klieverik †
  • Gerard van der Hardt Aberson †

 

Geschillencommissie

Ook binnen een rasvereniging kunnen er wel eens geschillen zijn. Gelukkig is dat niet vaak geval. Maar, als dat wel zo is, dan is het goed om te weten dat leden bij klachten of geschillen terug kunnen vallen op personen die onpartijdig tot een oordeel kunnen komen of kunnen bemiddelen. In artikel 45 van de statuten staat wanneer u de geschillencommissie in kunt schakelen en hoe zij te werk gaat. Hieronder ziet u wie de leden van de geschillencommissie zijn en hoe u de geschillencommissie bereikt.

De geschillencommissie van de Nederlandse Fauve de Bretagne Club bestaat uit de volgende leden:

  • Mevrouw Elzemarie Witzier (voorzitter)
  • De heer Patrick Schamp
  • Mevrouw Judith Vermeeren

Contact: geschillencommissie@fauvedebretagne.nl