Gedragscode

Bijgaande gedragsregels zijn tot stand gekomen ter versterking en nadere uitwerking van de doelstellingen van de Nederlandse Fauve de Bretagne Club, zoals deze zijn neergelegd in de statuten. Met deze regels wordt beoogd,de leden een concrete gedragslijn te bieden, die nageleefd moet worden ter bescherming en behartiging van de belangen van de Fauve de Bretagne. Dit dient onder andere plaats te vinden door hoge eisen aan fokkers te stellen en door sportieve competitie tussen de leden onderling bij tentoonstellingen en clubmatches, veldwedstrijden e.d. te bevorderen. Leden van de vereniging zijn gehouden zich overeenkomstig deze gedragsregels op te stellen en ernaar te handelen.

Gedragscode m.b.t. ouderdieren

 1. Ieder lid van de vereniging is gehouden aan het verenigingsfokreglement (VFR).

Gedragscode m.b.t. pups

 1. Een lid behoort geen nest te fokken tenzij het er redelijkerwijs van overtuigd is goede tehuizen voor de pups te vinden.
 2. Een lid behoort zich voor de dekking goed op de hoogte te stellen van mogelijke bekende erfelijke afwijkingen van voor de fok te gebruiken ouderdieren.
 3. Pups mogen pas bij de moederhond weg (echter niet eerder dan op een leeftijd van 8 weken) nadat ze gechipt, volledig geënt (overeenkomstig de leeftijd) en in het bezit van het Europees dierenpaspoort zijn.
 4. Pups en volwassen honden mogen niet verkocht worden aan laboratoria, dierenwinkels of hondenhandelaren.
 5. Pups mogen niet geëxporteerd worden naar landen met quarantaine bepalingen indien niet bekend is hoe de opvang in quarantaine zal zijn.
 6. Pups mogen niet geëxporteerd worden beneden de leeftijd van 3 maanden, tenzij ze worden begeleid.
 7. Honden mogen niet beschikbaar worden gesteld als prijs in een loterij of wedstrijd.
 8. Honden mogen niet verkocht worden naar landen waar ze niet beschermd worden door dierenbeschermingswetten.
 9. Pups met enig lichamelijk gebrek of duidelijke afwijking van de standaard mogen niet worden verkocht zonder dat de koper hiervan op de hoogte is gesteld, met alle consequenties van dien.
 10. Leden/fokkers voorzien bij overdracht van elke pup de nieuwe eigenaar schriftelijk van informatie over de voeding, opvoeding, wormbestrijding en definitieve vaccinaties.
 11. De pup dient binnen 3 dagen na de overdracht door de dierenarts van de nieuwe eigenaar te worden gecontroleerd. Dit i.v.m. gezondheid, constatering van eventuele gebreken en om een afspraak te maken voor de volgende entingen.
 12. Kopers van de pups behoren bij problemen contact op te nemen met de fokker.
 13. Een pup zonder stamboom behoort niet verkocht te worden zonder dat de koper hiervan en van de consequenties op de hoogte is gesteld.

Gedragscode voor leden/fokkers

 1. Alle leden zijn gehouden aan de doelstellingen, statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.
 2. Fokkers nemen deel aan het overleg met het bestuur dat twee maal per jaar plaatsvindt.
 3. Iedere eigenaar van een teef is een potentiële fokker.
 4. De fokkerij behoort gericht te zijn op verbetering van het ras. Leden behoren alles te doen wat in hun vermogen ligt om het fokken met duidelijke tekortkomingen tegen te gaan en leden die een dekreu bezitten behoren een dekking te weigeren aan teven met duidelijke tekortkomingen.
 5. De fokker behoort na te gaan of redelijkerwijs verwacht mag worden dat de potentiële koper de pup een goed tehuis zal bieden. Pups mogen niet verkocht worden aan eigenaren die de hond geen adequate opvang kunnen bieden.
 6. De fokkers betalen de NFBC per geboren pup een bijdrage die jaarlijks door de ALV wordt vastgesteld.
 7. De fokker dient de potentiële koper voldoende informatie te verschaffen over gezondheid, karaktereigenschappen, afwijkingen en verzorging van het ras.
 8. Fokkers dienen uitsluitend honden te verkopen die op dat moment, naar hun beste weten, gezond zijn.
 9. De fokker moet de nieuwe eigenaar adviseren zo snel mogelijk (doch uiterlijk binnen 3 dagen na de overdracht van de pup) de eigen dierenarts te raadplegen in verband met de gezondheid van de pup, de constatering van eventuele gebreken, en ter bespreking van de volgende entingen.
 10. De fokker moet de koper in het bezit te stellen van de stamboom.
 11. De fokker moet de koper er nadrukkelijk op wijzen dat bij problemen contact met de fokker opgenomen moet worden.
 12. Van de fokker wordt verwacht, indien om welke reden dan ook een hond niet meer te houden is, dat hij de nodige inspanningen zal verrichten om de hond te herplaatsen.
 13. Fokkers/leden dienen te allen tijde respect voor elkaar te hebben. Tegenover derden, aspirant-kopers en kopers horen zij zich niet negatief uit te laten over leden en collega-fokkers.
 14. Fokkers behoren elkaar, ten aanzien van het wel en wee van het ras, zoveel mogelijk te helpen en van informatie te voorzien.
 15. Fokkers/leden zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan organisaties en evenementen nodig om de gezondheid en het belang van het ras veilig te stellen.
 16. Fokkers/leden zijn verplicht om erfelijk aangeboren afwijkingen te melden aan het bestuur, onder toezending van een kopie van de stamboom en een dierenartsverklaring.
 17. Fokkers/leden zullen informatie, welke van belang is voor het ras en waarover zij beschikken aan de vereniging doen toekomen.
 18. Fokkers dienen gebruik te maken van een koopovereenkomst.
 19. Fokkers verlenen volledige medewerking aan de Jongehondendag.
 20. Fokkers melden zo snel als mogelijk afwijkingen m.b.t. gezondheid aan de rasvereniging.