Fokreglement

Om als rasvereniging de gezondheid van het ras Basset Fauve de Bretagne zo goed mogelijk te borgen, hebben wij een fokbeleid opgesteld. In het fokbeleid staat omschreven hoe fokkers goed kunnen fokken en waar ze allemaal rekening mee moeten houden. Het verenigingsfokreglement (VFR) bestaat uit een aantal onderdelen. Er zijn onder andere fokregels, welzijnsregels, gezondheidsregels, gedragsregels, “exterieurregels” en afspraken over de overdracht van pups aan de nieuwe eigenaren. Het VFR is vastgesteld door de algemene leden vergadering van onze vereniging en goedgekeurd door de Raad van Beheer. Twee keer per jaar heeft het bestuur overleg met de fokkers die bij onze vereniging zijn aangesloten.

Wat er in het verenigingsfokreglement staat leest u hieronder. U kunt het reglement ook als PDF-bestand downloaden.

 1. ALGEMEEN
  1. Dit reglement voor de Nederlandse Fauve de Bretagne Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Basset Fauve de Bretagne zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 10 april 2021. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
  2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Basset Fauve de Bretagne.
  3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
  4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
  5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
  6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.
 2.  
 3. FOKREGELS
  Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
  1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.
   Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)
  2. Herhaalcombinaties:
   Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.
  3. Minimum leeftijd reu:
   De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn.
  4. Aantal dekkingen:
   De reu mag maximaal 6 geslaagde dekkingen verrichten gedurende zijn leven met dien verstande dat de eerste twee dekkingen plaats vinden vanaf 18 maanden waarna de resterende dekkingen pas zijn toegestaan wanneer de reu minimaal 48 maanden oud is. Met dekking wordt hier bedoelt een dekking die leidt tot een in Nederland geboren en bij de Raad van Beheer aangemeld nest. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
   NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
   NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.
  5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
  6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de Fédération Cynologique Internationale (FCI) erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden. Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
   1. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;
   2. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen.
  7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde (of overleden) dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.
 4.  
 5. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
  1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.
  2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
  3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.
  4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
  5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.
 6.  
 7. GEZONDHEIDSREGELS
  1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
   preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
  2. Screeningsonderzoek
   Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:
   • Het risico nakomelingen met epilepsie voort te brengen. Dit kan geschieden middels een risico analyse van de voorgenomen combinatie in het computerbestand van de vereniging met betrekking tot in het verleden geconstateerde gevallen van epilepsie.
  3. Aandoeningen
   1. Epilepsie
    • Ten aanzien van de diagnose: vermoedelijk genetische (idiopathische) epilepsie dient een dierenartsenverklaring te worden afgegeven.
    • Met honden die lijden aan epilepsie mag niet worden gefokt.
    • Het is niet toegestaan te fokken met ouders, volle broers en zusters en directe nakomelingen van een lijder aan epilepsie.
   2. Een hond dient niet meer voor de fok te worden gebruikt indien de hond in twee combinaties met verschillende honden nakomelingen met ernstige erfelijke afwijkingen heeft voortgebracht.
   3. Een reu mag niet meer gebruikt worden indien bij een combinatie met 2 verschillende teven een ernstig gezondheidsprobleem is geconstateerd.
 8.  
 9. GEDRAGSREGELS
  1. Karaktereisen:
   beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.
  2. Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.
 10.  
 11. WERKGESCHIKTHEID
  1. Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing.
 12.  
 13. EXTERIEURREGELS
  1. Kwalificatie:
   beide ouderdieren moeten minimaal 1 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en/of keuring door een voor het ras gekwalificeerde keurmeester op de door de rasvereniging georganiseerde jongehonden dag en bij iedere gelegenheid minimaal de kwalificatie ZG hebben behaald.
  2. Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.
 14.  
 15. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
  1. Ontwormen en enten:
   de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
  2. Aflevering pups:
   de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten;
 16.  
 17. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
  1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
  2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
  3. In bijzondere gevallen kan het bestuur van de de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de fokkers van de vereniging gecommuniceerd.
 18.  
 19. INWERKINGTREDING
  1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op de eerste dag van de maand nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Fauve de Bretagne Club op 10 april 2021

De voorzitter,
Maarten van Haaften

De Secretaris
Irene Steendam