Privacyverklaring

Als vereniging zijn wij verplicht om een privacyverklaring te hebben volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze verklaring staat hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens. Wat er in de privacyverklaring staat leest u hieronder. U kunt de verklaring ook als PDF-bestand downloaden.

Privacyverklaring voor de rasvereniging “Nederlandse Fauve de Bretagne Club”

Het in deze privacyverklaring opgenomen privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de rasvereniging “Nederlandse Fauve de Bretagne Club” (hierna NFBC) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

Algemeen

Indien u lid wordt of bent van NFBC, geen lid bent, maar inschrijft voor een door NFBC georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan NFBC of een derde partij waarmee NFBC een verwerkersovereenkomst heeft verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u de privacyverklaring goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Nederlandse Fauve de Bretagne Club
Buys Ballotstraat 18
3572 ZR Utrecht
KvK nummer 40348294

Voorzitter: voorzitter@fauvedebretagne.nl
Secretaris: secretaris@fauvedebretagne.nl
Penningmeester: penningmeester@fauvedebretagne.nl
Internetadres: www.fauvedebretagne.nl

2. Welke gegevens verwerkt NFBC?

In het kader van de, onder artikel “Algemeen” benoemde punten worden de volgende persoonsgegevens door NFBC verwerkt:

 • voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
 • adresgegevens, eventueel postadres
 • telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer
 • (eventuele) kennelgegevens, naam, website en mogelijk gelieerd emailadres en telefoonnummer
 • stamboomnaam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens voorouders en eventuele nakomelingen van uw Basset Fauve de Bretagne(s)
 • uitslagen van uw hond(en) op jonge hondendagen, (kampioenschaps)clubmatches, CAC en/of CACIB tentoonstellingen, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven ter publicatie in ons clubblad en op onze website
 • resultaten van (gezondheids)onderzoek(en) van uw Basset Fauve de Bretagne(s) ter publicatie in ons clubblad en op onze website
 • foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de rasvereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad en op onze website

3. Met welk doel verwerkt NFBC deze persoonsgegevens?

NFBC verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van door u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van u verkregen informatie
 • uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de NFBC, alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Basset Fauve de Bretagne(s)
 • uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere jonge hondendagen, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen
 • uw naam, e-mailadres en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar ervaringen met NFBC en u te informeren over de ontwikkelingen van de NFBC
 • NFBC gebruikt uw naam, adresgegevens en e-mailadres om u haar clubblad per post en berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van NFBC
 • afmelding voor de mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing

4. Bewaartermijnen

NFBC verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit NFBC volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 • Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft NFBC passende technische- en organisatorische maatregelen getroffen.
 • Indien NFBC voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft NFBC als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

NFBC verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:

 • na de jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch (CAC tentoonstelling) georganiseerd door NFBC worden uitslagen en gegevens van ingeschreven honden inclusief NAW gegevens van eigenaar gedeeld met de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam zodat tussen Raad van Beheer en NFBC een uitwisseling van persoonsgegevens van de deelnemers plaatsvindt, welke door zowel Raad van Beheer als NFBC verwerkt worden
 • vier keer per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van NFBC aan de drukker van het NFBC clubblad, “Fauve”, die zorgdraagt voor het drukken en verzenden van het clubblad aan de leden, adverteerders en relaties van NFBC
 • (potentiële) deelnemers aan onder auspiciën van ORWEJA door NFBC georganiseerde veldwedstrijden kunnen zich inschrijven op de website “my.orweja.nl” van ORWEJA. Het inschrijfgeld wordt betaald aan NFBC en de betaling wordt door NFBC geregistreerd in “My Orweja”. Ook de uitslagen van de betreffende jachthondenproeven en veldwedstrijden worden door NFBC ingevuld in “My Orweja” zodat tussen ORWEJA en NFBC een uitwisseling van persoonsgegevens van de deelnemers plaatsvindt, welke door zowel ORWEJA als NFBC verwerkt worden.

7. Inzagerecht, verwijdering, vragen en/of klachten

 • via ledenadministratie@fauvedebretagne.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. NFBC zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
 • indien u bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@fauvedebretagne.nl
 • indien u klachten heeft over de wijze waarop NFBC uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur via voorzitter@fauvedebretagne.nl. Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring.

8. Wijzigingen

Deze privacyverklaring voor de NFBC kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.fauvedebretagne.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.